Medyum Burak
Oca 18

Birinin kendisini sevmesini isteyen kimse gece sevdiğinin uyuduğuna emin olduktan sonra tenha bir yere oturur. Kendisinin sevdiğinin başucunda tasavvur eder ve onun kulağına eğilmiş olduğunu düşünerek en az 1000 kere fısıltıyla falanca beni sev der. Dikkati dağılacak bir şey olduğu zaman dikkatini toplayıp kaldığı yerden devam eder. Buna 1 ay kadar devam ederse istediği kişi kendine aşık olur. Ancak bu süre içinde ona sı sık görünmelidir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 18

Birbirini sevmesi istenen iki kişinin tırnakları, saçları, tükrükleri yada vücutlarından başka parçalar, bunlar olmazsa vücutlarına değen elbise parçaları alınıp yakılır ve külleri karıştırılır. Bu küller bir yiyecek yada içeceğe kaıştırılıp ikisinede yedirilir yada içirilirse aralarında büyük sevgi oluşur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 18

Bir kadını kendine aşık etmek isteyen erkek gusul ederken sol tarafını yıkadığı suyu, bir erkeği aşık etmek isteyen kadın ise sağ tarafını yıkadığı suyu bir kapta toplar ve o suyu matluba içirirse içen kimse onun aşkından deli divane olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 18

Büyücülükte korkunç olarak nitelenen, değme kimsenin yapmak istemediği bir tür muskadır. Genel geçerliliği etkisinin güçlü olduğu söylenir. Muska, sol koltuğun altında taşınır. Üzerinde taşıyanın adı yazılı olur. ancak bu yazı iğne iplikle işlenir.

Bu muskanın üzerinde <> <> <> gibi adlar, <> <<10>> <<0>> <<.>> <<7>> gibi sayılar birde <> harfleri vardır.

En başa kara bir dikdörtgen çizilir. Bu büyünün kökeninde çok tanrıcı dinlerden kalma inançlar vardır. Muskayı yazarken ilk çizdiğimiz kare dikdörtgenin üzerine yanyana üç siyah nokta koyulur. Birer nokta yanına ve bir nokta da dikdörtgenin altına koyulur. Dikdörtgenin altına iç içe iki vav çizilikr. dıştaki vav ile içteki vav ın arasına 4 X sıralanır. X lerin aralarına üst üste 0 Koyulur toplamda 10 adet 0 koyulur. İçteki vav ın içerisine 3 adet X yazılır bir adet 0 yazılır. Vav ın çevresine arapça Allah Ahmet yazılır ve Vav ın altında yine arapça Murad yazılır. Muskayı hazırlarken kim için ve ne amaçla yaıldıüını söylemeniz yeterlidir başka hiçbir şey yazılmasına gerek yoktur. Büyü 40 gün içerisinde etkisini gösterir, bu vakit içerisinde muskayı yapan yaptığı kişiye cuma günleri hariç ara sıra gözükür. Muska kesinlikle üzerinden çıkarılmamalıdır. Bu muskayı hocalar yapmaz, cinler yapar. Yapılması tehlikeli bir büyüdür.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 18

*Ya samedü min gayri şibhin fe la şey,e ke mislih*

bu esmayı cam bir kaba cuma günü 1.saatte arapçasını yazıp bu suda silinecek nefret dolu karı kocaya veya kavga eden karı kocaya içirilirse aralarında aşk meydana gelir

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 17

arabi ayının ilk cuma günü 25 cm kiriş alınır sirkeye batırılır tenha bir mekanda üzerine okunmaya başlanır 7 düğüm atılır.düğümlerdeki sureler ve en sondaki kevser suresi 41 er defa okunuyor.
1.düğümde:MA AĞNA ANNİ MALİYEH
2.düğümde:HELEKE ANNİ SULTANİYEH
3.düğümde:HUZUHU FE GULLUHU SÜMMEL CEHİYME SALLAHÜ
4.düğümde:İZESSEMAÜN ŞAKKAT
5.düğümde VE EZİNET LİRABBÜHA HUKKAT
6.düğümde:AHİYYEN ŞERAHİYYEN
7.düğümde:KEVSER SURESİ OKUNUR
düğümler bitince :ya rabbi falan bin falanın aklını fikrini 366. damarlarını muhabbetle kendi üzerime bağladım biran bensiz duramasın rahatı huzuru kalmasın yemesin içmesin uyumasın taki bana kavuşuncaya dek denir ve bu kiriş ağır bir taşın altına gömülür.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 16

Kim!Günün Zuhal saatlerinde 88 defa Yüce Mevla’nın Halim ismi şerifini zikretmye devam ederse herkes ona karşı uysal, mülayim ve anlayışlı olur.Kimse ona zulmedemez.
Hz Musa(a.s.)’ın Firavun’un yanındayken bu ismi çokça zikrettiği gelen rivayetler arasındadır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 16

Bu tertip Emlak-ül Felekiyye isimli bir kasemden derlenmiş muazzam bir anahtar niteliğinde olup bazı alimler, Seyyid Ahmet El-Bûnî Hazretleri’nden bu kasem ile ilgili rivayetle:

“Bir kimseyi kendine celp etmek yada evini yuvasını terk eden birini yuvasına geri döndürmek istersen, bu mübarek kasemi samimiyetle okuman yeterlidir. Niyet ettiğin kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun şüphesiz ki sana döner, ancak bu kasemi okurken niyetin hep aklında olacak ve 7 defadan fazla okumayacaksın, eğer ki 7 defadan fazla okursan yada haram olan bir iş için okursan cezalandırılacaksın.” buyurmuşlardır.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli âlâ seyyidina muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek. Tevekkeltü alallâhi hasbi yallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allâhümme ahcibnî min cemîı esnâfil cinni ve envâıhâ ve ecnâsihâ bi kelimâtiket tâmmâtil mübârakâti ve bi ismikel hayyül kayyûmü hîtânih. Selâmün kavlen min rabbin rahîm dâiratüh. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezûnehü min emrillâh. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. Allâhümme ihfiznî min fevkî ve min tahtî ve min emâmî ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî bimâ hafizte bihiz zikra inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve bil icâbeti cedîr. Bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim* aksemtü aleyküm yâ ma’seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni abdullâhi ve rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ* ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra’dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da’vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati rukyâîle ve cebrâîle ve semsemâîle ve mikâîle ve sarfeyâîle ve anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn* cebrâîle ve mîkâîle ve israfîle ve azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* veşşühedâ-e ves salihin* ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* feinnî uksimü aleyküm* ve innehû lekasemün lev ta’lemüne azim* innehû le kur’ânin kerîm* fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min rabbil alemin* hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey’in alîm* hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya’lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya’rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta’melûne basîr* lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* el-melikül kuddûsüs- sela m ül-mü’minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi rabbil-âlemin* bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* ecib yâ ebâ deybâc ve yâ benî afîf veya benî tarîf veya ebâ târişil-melikil ummâr veya ebâ muhammed’in el ğavvâs ve ya ebez-zemâzim ve ya ümmüz-zemâzimi vef-alû kezâ ve kezâ* bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve’mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî elvâhan elvâhan el-acele el-acele essâ-ate essâ-ate. Allâhumme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidina muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 16

*Ya samedü min gayri şibhin fe la şey,e ke mislih*

bu esmayı cam bir kaba cuma günü 1.saatte arapçasını yazıp bu suda silinecek nefret dolu karı kocaya veya kavga eden karı kocaya içirilirse aralarında aşk meydana gelir

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 28

Bir kişinin, sevdiği birisinin gönlümü kendine çekmesi, ardına düşürmesi için saç telinden büyü, muska yapılır. Önce büyüyü yapanın saçından bir kaç tel alınır. Büyü yapılanın adı söylenerek saçlara üflenir. Büyüyü yapan kimse bu saçları üç gün gizli bir yerde, güneş görmeyen karanlık bir yerde saklar. Üçüncü günün bitiminde, yatsıdan sonra büyü yapılanın eviin çevresinde 7 kez dolaşır, saçları sağ elinde tutar, Kur’an’dan bir sure okur. Gene üç gün bekler. Bu üç günün sonunda, güneş doğmadan önce saçları yedi çeşmede ykar. Bu işi kaç günde yapabilirse o süreyi doldurur. Sonrasında saçları büyü yapılanın adını söyleyerek birbirine sarar, küçük bir yumak haline sokar ve bu yumağı balmumu ile kaplar. Balmumu içindeki saçları bir beze koyup, yine büyü yapılanın adını söyleyerek bezi diker. 99 ”Ya Hay” 101 ”Ya Hu” 1001 ”Ya Subhan” dedikten sonra büyü yapıln kişinin evinin d***** (kiremitlerin yada dam ne ile yapıldı ise onun arasına) koyar. Yedi gün içinde büyü yapılanın gönlü kıza yönelir. Bu sırada büyü yapanda yaptığı kişiye uzaktan gözükmelidir. Büyü yapan, yapılana yüz vermezse eğer büyü yapılan gittikçe erimeye başlar. Ve eğer büyü yapılan kişi büyü yapıldığını anlarsa o kişiden uzaklaşır ve büyü yapan erimeye, gitgide kötüleşmeye başlar.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.