Medyum Burak
Eyl 11

Allah ın mübarek isimleri ve okumaktaki faydalarını değerli ziyaretçilerimiz için yazalım

öncelikle faziletlerini yazalım :

1. Hergün sabah namazından sonra yerinden kalkmadan ve dünya kelamı konuşmadan, Esmâ-ül Hüsnâ yı bir defa okuyan kimse o gün akşama kadar, akşam namazından sonra okuyan kimsede sabaha kadar şeytanın şerrinden, ani ölümden, her türlü kaza ve belalardan emin olur.

2. Hergün sabah namazından sonra bir veya üç defa okuyan kimse, dünyada ve ahrette aziz olur. İnsanlar arasında sevilen ve hürmet gören birisi olur. Kabir azabından ve
cehennem ateşinden emin olup, cennete girer.

3. Hak Teala hazretlerinden bir dileği olan kimse yedi (7) gün sabah veya gece 7 defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okursa, Allah Teala o kişnin dileğini yerine getirir.

4. Herhangi hayırlı bir dilek ve maksat, mübtela bulunduğu bir bela ve felaketin defolup gitmesi için niyet ederek gece yarısından sonra, bilhassa seher vaktiki diz üzerine kıbleye karşı oturup 41 defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okuduktan sonra ellerini açarak dua eden
kimsenin, Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.

esmaların okunması hakkında:Esmâ-ül Hüsnâ okunurken her ismin başına Yâ nidası
sonunada ”Celle celâlühü” ilave edilir. Yâ Rahmân celle celâlühü, Yâ Kerîm celle celâlühü gibi.

Mübarek Esmaül Hüsna

Hüvallahüllezi la ilahe illa hüver rahmanirrahim.Elmelikü elkuddüsü esselamü elmü’minü el müheyminü elazizü elcebbarü elmütekebbirü el haliku elbariü elmüsavvirü elğaffarü elkahharü elvehhabü errezzaku elfettahu elalimü elkabıdu elbasitu elhafidu errafiu elmuizzü elmüzillü essemiu elbasiru elhakimü eladlü ellatifü elhabiru elhalimü elazimü elğafuru eşşeküru elaliyyü elkebiru elhafizu elmukitü elhasibü elcelilü elkerimü errakibü elmücibü elvasiu elhakimü elvedüdü elmecidü elbaisü eşşehidü elhakku elvekilü elkaviyyü elmetinü elkaviyyü elhamidü elmuhsi elmübdiü elmuidü elmuhyi elmümitü elhayyü elkayyümü elvacidü elmacidü elvahidü elahadü essamedü elkadiru elmuktediru elmukaddimu elmuahhiru elevveli elahiru ezzahiru elbatınü elvali elmütealü elberru ettevvabü el Müntekimü elafüvvü erraüfü malikelmülkü zülcelali velikramü elmuksitu elcamiu
elğaniyyü elmuğni elmaniu eddaru ennafiu ennuru elhadi elbediu elbaki elvarisü erreşidü essaburu.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

her kim aşağıdaki duayı sabah öğlen ikindi ve akşam namazları sonrası 18 ve yatsı namazı sonrasında 28 kere okursa Allah izni ile gerçekleşmeyeceği dileği kalmaz mücerreptir

okunacak olan dua şöyledir

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ tebernâ ğanâ kefâ bernedâyi huddâyi yûhan zâlikallâhi rabbil âlemîn.
Allâhümme innî eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezî intavet aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal lî kezâ ve kezâ Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

her dileğin kabülünü gerçekleştiren hızlı tesir eden güzel bir duadır değerli ziyaretçilerimiz duayı okumadan evvel abdetli olarak yasin suresi okunmaya başlanır yasin okunurken her mübine gelindiğinde aşağıda yazılı olan dua bir defa okunacak

her mubine gelindiğinde bu duayı birkez oku

Allâhümmer zuknî rizkan bilâ kedin vestecib duâî bilâ reddin ve eûzübike minel fedîhateynil fakri ved dîni ve men şemâtetül a’dâi sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhânel muhallisı li külli
mescûnin sübhânel âlimi bi külli meknûnin sübhânel mecral mâi fil bahri vel uyûnnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfî ven nûnin sübhâne men izâ kadâ emran fe innemâ yekûle lehü kün fe yekûne fesübhânellezî bi yedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûne sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ
yesıfûn. Ve selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Külli şeyin hâlikun illâ vechihi lehül hükmü ve ileyhi türceûn.

faydalı olmasını dilerim

kaynak : Gizli İlimler Sitesi

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

değerli ziyaretçilerimiz bir zalim ve cebbarın şerrinden veya bir hakimin haksızlığından çekinip korkan kimse Yâsîn’i 35 defa okuyup, her okumanın sonunda da
şu duayı okursa Allah izni ile o kişiden korkmasına gerek kalmayacaktır

okunacak dua budur

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve
lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri fülân ibni fülân.

faydalı olmasını dilerim

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

önemli dileği olupta gerçekleşmesini isteyen değerli ziyaretçilerimiz hergün yedi (7) defa Yâsîn’i şerifi okuyup, her defanın sonundada yedi (7) şu duayı okursa, Allah izni ile en kısa zamanda o
kişinin dileğini yerine getirir.

okunacak dua:

Eyyetühel cemâatül musahharûnel mutîûne li hâzihils sûretiş şerîfetil mübâraketi bi hakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve bi hakki hâlikıküm icalû kelimetî sâriyeten ve kavlî mesmûan makbûlen vekfinî mühimmâtî ve emddûnî ve eînûnî fil umûri küllihel külliyeti vel cüziyyeti bi hakki innehü min süleymâne
ve innehü bismillâhirrahmânirrahîmi elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

önemli hacetlerinizin kabul olmasını isterseniz aşağıdaki ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan  80 defa okuyup, dileğini Allah Teala dan isterse, dileği kabul olur.

Yâ ekûru hüvallâhül kerîm bunu 80 defa okuyun

fadalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

önemli bir dileğiniz olduğunda bu vesilesiyle Allah izni ile dieğiniz kabul olunur,okumanız gereken dua

786 defa besmele okunur daha sonra Allahüekber diyerek aşağıdaki dua okunur değerli ziyaretçilerimiz

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

sizede faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

her surenin ayrı ayrı faziletleri olduğunu daha önceki konularımızda yazmıştık değerli ziyaretçilerim hafıza açma içinde en tesirli yöntemlerden biride şöyledir

İnşirah suresini safran mürekkebi ile bir kaba yazarak o kabı su ile silip o suyuda içenin hafızası fevkalede güçlenir

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

kim 1000 defa Allah ismi zikrederek ardından aşağıdaki duyı 111 kere okursa Allah c.c. izni ile tüm işleri kolaylaşır

okunacak dua budur

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

He kim bir defa mübarek yasin suresini ve ardından 35 kere Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.) okursa Allah izni ile dilek ve hacetleri kabul olur

niyet etmeyi unutmayın

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.