free xxx porn
best porn sites
free porn films
best free porn
best porn tube
free porn websites
free sex sites
free adult video
free adult porn
free sex cams
Medyum Burak
Oca 24

Önemli bir dileğin gerçekleşmesi için 10 gün

Bismillahirrahmanirrahim. Yefalullahü ma yeşau bi kudretihi ve yehkumu ma yüridu bi izzetihi.

(Allahın Rahman ve Rahim Adıyla. Alla CC Kudreti ile dilediğini yapar, İzzeti ile arzu ettiği hükmü verir ) diye dua ederse Allahın izni ile muradına erer.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

Bismillahirrahmanirrahim
sübhaneke ma azamü
şe’nike ve e’azzü sultanike la ilahe illa ente rabbül erbabi ve mülkür rikabi entel müheyminül vehhabü eselüke allahümme biseryani hıkmetike filkulubi vel esrarı ve nüri tecellike ales salihıynel ahyari en teksini heybeten ye kabulen beyne ebnai cinsi ve en tekşife li an esraril muheymineti ya müheyminü entel alimü bima yekünü saraftül efhame vel elsine an vasfi kemaleke ve ente ecellü ve azamü min en tüdrike zatike es’elüke en temüddeni birakıykatin min rikaiki ismikel müheyminü ve en temüddeni bihadimi hazel ismi talyaiyle lea’rifül meratibis seniyyeti minel ulümilledünniyyeti ya allahü ya müheyminü

HER GÜN 145 kere ya muheymin okunup 1 kerede bu dua okunursa tüm kalpler okuyana hayran olur ve her bir muradı hasıl olur

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

Her çeşit murad ve dilek için Necm Suresi’ni yirmi bir (21) kere okursa muradı hasıl olur.

NECM SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)vennecmi iza heva.(2)ma dalle sahıbüküm ve mağ ava.(3)ve ma yentiku ‘anilheva.(4)in hüve illa vahyün yuha.(5)’Allemehü şediydülkuva.(6)zü mirretin, festeva.(7)ve hüve bil’üfükıl ‘ala.(8)sümme dena fetedella.(9)fekane kabe kavseyni ev edna.(10)feevha ila ‘abdihi ma evha.(11)ma kezebelfuadü ma rea.(12)efetümarunehu ‘ala ma yera.(13)ve lekad reahu nezleten uhra.(14)’ınde sidretilmünteha.(15)’ındeha cennetülme’va.(16)iz yağşessidrete ma yağşa.(17)ma zağalbasarü ve ma tağa.(18)lekad re amin ayati rabbihilkübra.(19)efereeytümüllate vel’uzza.(20)ve menatessalisetel’uhra.(21)elekümüzzekerü ve lehül’ünsa.(22)tikle izen kısmetün dıyza.(23)in hiye illa esmaün semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelallahü biha min sültanin, in yettebi’une illezzanne ve ma tehvel’enfüsü, ve lekad aehüm min rabbihimülhüda.(24)em lil’insani ma temenna.(25)felillhil’ahıretü vel’ula.(26)ve kem min melekin fiyssemavati la tuğyin şefa’atühüm şey’en illa min ba’di en ye’zenallahü limen yeşa’üatühüm şey’en illa min ba’di en ye’zenallahü limen yeşa’ü ve yerda.(27)innelleziyne la yü’minune bil’ahıreti leyüsemmunelmelaikete tesmiyetel’ünsa.(28)ve ma lehüm bihi min ‘ılmin, in yettebi’une illazzanne, ve innezzane la yuğniy minelhakkı şey’en.(29)fea’rıd ‘an men tevella ‘an zikrina ve lem yürid illelhayateddünya.(30)zalike mebleğuhüm minel’ılmi, inne rabbeke hüve a’lemü bimen dalle ‘an sebiylihi ve hüve a’melü bimenihteda.(31)ve lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı liyeczilleziye esau bima ‘milu ve yecziyelleziyne ahsenu bilhusna.(32)elleziyne yectenibune kebairel’ismi velfevahışe illellememe, inne rabbeke vasi’ulmağfireti, hüve a’lemü biküm iz enşeküm minel’ardı ve iz entüm ecinnetün fiy bütuni ümmehatiküm, fela tüzekku enfüseküm hüve a’lemü bimenitteka.(33)efereeytelleziy tevella.(34)ve a’ta kaliylen ve ekda.(35)e’ındehu ‘ılmülgaybi fehüve yera.(36)em lem yünebbe’ bima fi suhufi Musa.(37)ve İbrahiymelleziy vefa.(38)ella tezirü vaziretün vizre uhra.(39)ve en leyse lil’insani illa ma se’a.(40)ve enne sa’yehu sevfe yüra.(41)sümme yüczahelcezael’evfa.(42)ve enne ila rabbikelmünteha.(43)ve ennehu hüve adhake ve ebka.(44)ve ennehu hüve emate ve ahya.(45)ve ennehu halakazzevceynizzekere vel’ünsa.(46)min nutfetin iza tümna.(47)ve enne ‘aleyhinneş’etel’uhra.(48)ve ennehu hüve ağna ve akna.(49)ve ennehu hüve rabbüşşı’ra.(50)ve ennehu ehleke ‘adenil’ula.(51)ve Semude fema ebka.(52)ve kavme nuhın min kablü, innehüm kanu hüm azleme ve atğa.(53)velmü’tefikete ehva.(54)feğaşşaha ma ğaşşa.(55)febieyyi alai rabbike tetemara.(56)haza neziyrün minennüzüril’ula.(57)ezifetilazifetü.(58)leyse leh amin dunillahi kaşifetün.(59)efemin hazelhadiysi ta’cebune.(60)ve tedhakune ve la tebkune.(61)ve entüm samidune.(63)fescüdu lillahi va’bidü.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

Bismillahirrahmanirahim
Hasbiyallahü li dini, ( Dinim için Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü li dünyaye, ( Dünyam için Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü lima ehemmeniy, ( Bana fenalikla kasd edene karsi Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü liman baga aleyye, ( Bana azginlik eden kimseye karsi Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü limen hasedeniy, ( Bana hased edene karsi Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü limen kadeniy bi suin, ( Bana fenalikla yaklasana karsi Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü indel mevti, ( Ölüm aninda Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü indel meseleti fil kabr, ( Kabirde sual sorulacagi anda Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü indel miyzan, ( Amellerin tartilacagi anda Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü indes sirati, ( Sirati geçerken Allah`im bana yeter )
Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil aziym.
(Bana Allah yeter. O’ndan baska hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Ars’in sahibidir )
Amin

Herhangi bir dilegi için bu ayeti sabah-aksam , her hal ve durumda sayi gözetmeksizin okumayi vird edinirse maksadina ulasmasi için bu ona kafidir.

Bu maksadi ister dünya isleri ile ilgili olsun, isterse ahiret isleri ile, ister dogru ve hayirli bir is olsun her diledigine kavusur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

100 lÜk tesbİhİn her bİr tanesİne 3 İhlas 1 fatİha okunur İmamede dahİl sonra kibleye doĞru yuksek bİr yere asilir nİyetİn olunca 41 tesbİh alinip ya cevrene yada bİr camİİye baĞislarsin sonra tesbİgİ yerİnden alirsin allah hepİmİzİn duasini kabul etsİn

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

asadaki yazacagim ayetleri esine karsi kalbinde sogukluk olan merhameti az olan kadinlar icin cuma yada pazartesi gecesi 313-veya 700 veya 1000 defa okunur ve yedirilirse esine karsi derin vbir sevgi ve muhabbet duymaya baslar tecrübe edilmistir süphe olmasin.tek bir euzu besmele ZÜYYINE LIN NASI HUBBÜ$ $EHEVATI MINEN NISAI VEL BENINE VEL KANATIYRIL MÜKANTARATI MINEZ ZEHEBI VEL FIDDATI VEL HAYLIL MÜSEVVEMETI VEL EN AMI VEL HARS ZALIKE METAUL HAYATID DÜNYA VALLAHÜ INDEHU HUSNÜL MEAB AMIN…… bunu evli kisiler icindir tatli birsey üzerine okunur okuma zamanini herkes kendi secebilir

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

her türlü hayırlı dilek için 2rekat hacet namazı kılınır. sonra tek niyet yapılıp 100 kere allahümme amiriyne min küllü selamet okunur. çok kuvvetli olup şer için lütfen okumayın. gece yarısından sonra okunur.

denenmiştir % başarı elde edilmiştir,dikkat edilecek en önemli nokta sadece tek bir dilek içindir,birkaç dileği arka arkaya sıralamamk gerkmektedir,gece yarısından sonra yapılırsa tesiri daha çabuk olmaktadır….

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 24

Haksız Yere zulme uğrayan kimse, cuma gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 3 kere estağfirullahe estağfirullahe estağfirullahel aziymillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi dedikten sonra
409 kerede Hasbiyallahu ve nimel vekil derse o zulüm ve tecavüzden kurtulur…

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 23

Tam ve mükemmel bir riyazattan sonra (yiyip içmeyi azaltıp, nefsini terbiye etmek suretiyle) “ya Kuddüs” ism-i şerifini 170 defa okuyan ve hergün sabah namazından sonra o kadar zikre devam eden kimse insanlar yanında heybetli, mehabetli, makbul ve muteber olur. Zikrin hitamında, “Sübbuhun kuddusün rabbül melaiketi verruh” demek lazımdır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Oca 23

dilek ve maksada kavuşmak için okunacak dua;
Bu duayı günde 700 defa okumaya devam eden kimseler Rasulüllah’ın ve halkın sevgilisi olup onu rüyalarında müşahde ederler. Her çeşit dilek ve arzularına kavuşurlar.
Dua; Ya Karibel Mücibü-Müdani dune külli şey’in kurbehu.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin