Medyum Burak
Ara 31

aşağıdaki duayı mum üzerine fiilan kişide benim aşkımdan yansın bir an evvel bana dönsün deyim yakılır okunur bu dua. bu tertibi uyguladığınızn kişi nerde olursa olsun döner gelir ve ölene denk sever denedim gerçekten çok tesirli

ve elgaytü aleyke mehabbeten minni.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 30

ABDESTLİ olarak sevdiğinize niyyet ederek 15 kez okuyun ve sevdiğinizi acele yanınıza getirin kolay gelsin arkadaşlar dualarınızı bekler çalışmalarınız da başarılar dilerim

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi
evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a’lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl
muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke
bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike veva’dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü’merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a’zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. in kânet illâ
sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti ve tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled
denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne veinnehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin
amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü
talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehinşemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes

sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 30

*YASİNİ ŞERİF*

ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN *VEL AKİBETÜLİL MÜTTEKİN*VESELATU VESSELAMU ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİNVE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAİNE YA RAHMAN
ALLAHUMME İNNİ ES ELÜKE SABREN CEMİLEN VE KALBEN SELİMEN VE LİSANEN ZAKİRAN VE DUAEN MÜSTECABEN VE KİTABEN YEMİNENVE RIZKAN HALALEN VE NAİMEN MUKİMAN VE CENNETEN VE HARİREN VE NADRETEN VE SURURA*
YA KADİYEL HACAT YA MUCİBED DEAVATİ YA KAŞİFED DURRİ VEL BELİYYAT*YA ALİMES SIRRI VEL HAFİYYETİ İKDİ HACETİ Fİ HAZİHİS SAATİL MUBAREKETİ Bİ HÜRMETİ YASİN VEL KURANİL HAKİM FEİZA KADA EMREN FEİNNEMA VE KÜLÜ LEHU KÜN FEYEKUNE FESÜBBANEL LEZİ BİYEDİHİ MELEKÜTÜ KÜLLİ ŞEY,İN VE İ,LEYHİ TURCEUN

YASİN ŞERİF,İN HAVVASI

***Yasini şerifi kim 7 kere 7 şekere mübinlerde üfleyerek kalbinin celbini istedigi kişiin ismini ve anne adınıda zikrederse ve yasini şerifin okuması bitince karşı tarafa yedirirse karşı tarafın muhabbeti artar

***bir kaç adet kesme şekere yasini şerif okunur her mübinde bir lev enzelna okur o kimsye yedirisen gayet kuvvetlenir kaflet okunmaya…

***biraz toprak al 400 defa ve cealna min beyni eydihim sedden ve halfihim sedden feagşeynahüm fe hum la yubsirun ayetini okuyup düşmen tarafına atarsa düşman şerrinden kurtulur.

***Peygamber efendimiz s.a.v yasini şerif kuranın kalbidir buyurmaktadır.bunu söylemesinde hikmetler gizlidir.ve gizli tutulmuştur.zira bununla her iş olur hüddamlısından icazet alınması şarttır

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 30

Hz yakup oğlu Hz. yusuf için çok üzülüyordu. ve bir gün cebrail indi. ey yakup sana öyle bir dua öğreteyim ki oğluna kavuşasın.

Bismillâhirâhmanirrâhim

Ya men la ya`lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

“Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah`ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider.” duasını talim etti.

bu duadan hergün okudu ve 7 gün içinde oğlu Yusuf (as). dan haber aldı.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

Her gün sabah namazını müteakip 337 defa ‘’ya Kahhar’’ ism-i şerifini zikre devam eden kimse sehevat-ı nefsaniyyesini kahir ve temdir eder. en büyük düşmanı olan nefs-i emarenin elinden biiznillahi Teala halas bulur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

Sabah namazindan sonra Pazar günü “Elhamdülillahi rabbil-Alemin”
deyip 1071 defa “Ya Fettah” okunur.
Pazartesi “Iyyake nabüdü ve iyyake nestain ” dedikten sonra 873 kere
“Ya Latif “okunursa inşallah istediğinize nail olursunuz..

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

Her kim akşamladığı veya sabahladığı vakit bunu 7 şer defa okursa niyet ettiği şeyde samimi veya gayri samimi olsa da (yani inanmadan okusa dahiii….) Cenab -ı Ecelli ona kafidir.Bu ayeti vir edinirse (okumaya devam ederse) herhangi bir maksadına ulaşması için bu ona kafiidir. Bu maksadı isterdünya işleri ile ilgili olsun isterse ahıret işleri ile, ister doğru ve hayırlı bir iş için olsun isterse yanlış ve hayırsız her dileğine kavuşur…OKUNACAK DUA BUDUR: Hasbiyellahü li diyniy Hasbiyellahü li dünyaye ,Hasbiyellahü lima ehemmeniy, Hasbiyellahü liman bağa aleyye,Hasbiyellahü li men hasedeniy, Hasbiyellahü limen kadeniy bi suin,
Hasbiyellahü ın del mevti,Hasbiyallahü ındel mes’eleti fil kabr,Hasbiyallahü ındel miyzani, Hasbiyellahü ındes sırati, Hasbiyellahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym….ANLAMI:Dinim hakkında ALLAH BANA KAFİDİR, Dünyam için ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana fenalıkla kast eden kimseye karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana karşı azgınlık eden kimseye karşı ALLAH ‘IM BANA KAFİDR,bana hased edene karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana fenalıkla yaklaşana karşI ALLAH’IM BANA KAFİDİR,ölüm anında ALLAH’IM BANA KAFİDİR , kabirde sual sorulacağı anda ALLAH’IM BANA KAFİDİR, amellerin tartılacağı anda ALLAH BANA KAFİDİR, sıratı geçerken ALLAH’IM BANA KAFİDİR….. Ondan başka mabudun bi hak olmayan Allah Teala bana kafidir..O’na dayandım O büyük Arşın Rabbidir…GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ANLAMI DA MUHTEŞEM.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

bir haceti olan arkadaşlarım rahatlıkla okuyabilirler. Peygamberimiz efendimiz MUHAMMED MUSTAFA S.A.V efendimizin tavsiye buyurduğu,acil bir haceti olanların Cenabı Allah dan dilemek için yapacağı duaya başlamadan evvel temiz bir vücut,temiz bir kalp ve temiz bir niyetle Allah rızası için iki rekat namaz kılıp,tevbe ve istiğfar ettikten sonra ,efendimize salavat getirerek şu dua 7, yada 21 kez okunmalıdır.Ben bu duayı okuyarak bir çok isteğime muaffak olmuştum hem çalışarak hem de Allah ın izni ile bu duayı okuyarak koleji kazanmıştım. isteği dileği olan arkadaşlarım için hayırlı olacağını umuyorum. sonunçları inanılmazdır,anında cevap alırsınız Allah ın izniyle ..

بسم الله casino online الر حمن الر حيم
اللهم يا جامع الشتا ت ويا مخرج النبات ويا محي العظام الر فات ويامجيب الدعوات ويا قاضي الحا جات ويامفرج الكربا ت من فرق سبع سموات ويافاتح خزاءن الكرامات ويامالك حواءج العالمين سمع سمعك الاصوات واحاط علمك بكل شئ أسءلك اللهم بقدر تك على كل شىً وبا ستغنا ءك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تجود علىّ بحاجتى

Bismillahirrahmanirrahim
.
Allahümme ya Camiül şetat ya Muhricil Nebat,veya Muhyil izamir rüfat veya mücibül davaat veya kadil hacat veya müferricül kürebat min fevki seb”a semavat veya fatihü hazainul keramat veya malikü havaicül alemin ,semia sem”ükel esvat ve ehata ilmuke bi külli şey”in ,es”elüke an cemiü halkike ve bi hamdike ve mecdike en tecüdü aleyye bi haceti

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

Bir kişi 40 gün boyunca tam bir niyet ve samimiyetle her sabah namazdan sonra 1500 kere ” Bismillahirrahmanırrahim ” derse, Allahu Teala ona sırları açar ve bir çok olayları gerçekleşmeden önce ruyada gösterir.Ancak mutlaka yediğine içtiğine dikkat etmesi gerekir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Ara 29

Eğer bir kimse haber almak isterse, hertürlü haberi almak için; En’am Sure’sinin 103. ayetini 21 defa okur ise, canlıdan cansızdan rüya yolu ile haber alır.
Bismillahirrahmanirrahim.
La tütrikühül ebsaru vehuve yudrikül ebrase vehuvel latifu habir.
kaynak:hastalara şifalı sırlar hazinesi-Mehdi AYDIN
Rüyada haber almak için ( Öncelikle abdestli olmamız şart.
“Ya habir Ya vedud” esmalarını 1000 kez okuyup “Ey bu esmaların hizmetlileri , Allahın selamı üzerinize olsun.X kişisinin halini , yada X durumunu görmek istiyorum” gibi bir niyette bulunup yatıyorsunuz.
Merak ettiğiniz durumu son derece net görmeniz mümkündür.
ve Şuda Var Yaparken ve Yaptıktan sonrada Yaptığınızı Kimseye Söylemeyin Eğer yapmadan önce birine söylerseniz görmeyebilirsiniz ve yaptıktan sonra anlatırsanız birdaha göremeyebilirsiniz .

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.